Home / Informacje o RODO

Informacje o RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”). Celem wprowadzenia regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez ALUPROF S.A. oraz zasad na jakich będzie się to odbywać od 25 maja 2018 r.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KTO BĘDZIE PRZETWARZAŁ PAŃSTWA DANE?

Administratorem Państwa danych osobowych jest ALUPROF S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (tel. +48 33 819 53 00), mail: aluprof@aluprof.eu

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

ALUPROF S.A. powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michała Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com, z którym można kontaktować się zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Rekrutacja pracowników
W przypadku gdy zechcą Państwo aplikować do naszej firmy, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

Realizacja sprzedaży
W przypadku gdy zostaną Państwo naszymi klientami, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, miejscu dostawy towaru, osób upoważnionych do realizacji zlecenia, wystawienia dokumentów sprzedaży oraz umożliwienia Państwu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji.Realizacja zakupu

Realizacja zakupu
W przypadku gdy zostaniemy Państwa klientem, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu zakupu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, danych adresowych nadawcy, osób upoważnionych do realizacji zlecenia.
Prowadzenie serwisu www.dom.aluprof.eu i www.aluprof.eu

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.). Dodatkowo podstawą prawną stosowaną przez naszą Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę lub przez stronę trzecią). Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.

Dotyczy to w szczególności zapewnienia Państwu możliwości

 • Skorzystania z formularzy zapytań;
 • Skorzystania z konfiguratorów naszych produktów;

Cele marketingowe

Państwa dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych w szczególności do promowania naszej oferty, ale jedynie w przypadku uzyskania Państwa zgody  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. będziemy wykorzystywać wskazany adres e-mail w celu informowania Państwa o naszych nowych produktach, wydarzeniach, promocjach. WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

 

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności, w szczególności:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),
 • dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu),
 • dane dotyczące państwa nieruchomości.

W niektórych okolicznościach możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe osób, z którymi posiadamy lub moglibyśmy nawiązać współpracę jak np. potencjalni klienci.

Z niektórych przyczyn możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa nawet gdy nie współpracujemy z Państwem bezpośrednio. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji gdy Państwa dane są przekazywane przez naszych klientów w szczególności jeżeli są Państwo:

 • przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami),
 • pracownikiem klienta / partnera handlowego,
 • członkami rodziny pracowników/ kontrahentów,
 • osobami skierowanymi do nas przez naszych kontrahentów.

Podstawą prawną tych działań są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Aluprof S.A (art. 6 ust.1 lit. f RODO) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Podstawa przetwarzania Państwa danych wynika z celu w jakim są one przetwarzane tzn.:

 • Państwa dane osobowe podane w związku z zamówieniem towaru lub realizacją naszego zamówienia przetwarzamy w celu realizacji umowy handlowej w tym dostawy towaru, ubezpieczenia oraz gwarancji,
 • Państwa dane osobowe są podane w formularzach zawartych na stronie www.dom.aluprof.eu,
 • dane dotyczące korzystania z serwisu www.dom.aluprof.eu, które uzyskujemy przy wykorzystaniu tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego,

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Chcąc zrealizować wyżej wymienione cele możemy przekazać Państwa dane osobowe:

 • usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu, np. sprzedawcy detaliczni wybranego przez Państwa produktu;
 • firmom transportowym,
 • firmie świadczącej dla nas usługi dostawy i utrzymania naszego serwisu internetowego,
 • organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo,
 • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, audytorzy.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania, w szczególności:

 • dane pozyskane na potrzeby realizacji sprzedaży / zakupu będą przechowywane przez okres realizacji umowy; po tym okresie Państwa  dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 10 lat;
 • dane pozyskane z formularzy kontaktowych będą przechowywane przez okres 3 lat od daty rejestracji/wysłania formularza;

 

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych – możecie Państwo zawnioskować o udzielenie informacji jakie Państwa dane znajdują się w naszym posiadaniu,
 • prawo do poprawiania swoich danych – w przypadku gdy stwierdzicie, że posiadane przez nas dane Państwa temat są niedokładne lub niekompletne, możecie Państwo zawnioskować o ich zmianę,
 • prawo do żądana usunięcia swoich danych – możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się u nas o ile zezwoli na to prawo,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznacie Państwo, że zakres danych jakie przetwarzamy jest zbyt szeroki macie prawo do żądanie ograniczenia tego zakresu,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych.
 • Prawo do wycofania zgody – jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych mogą ją Państwo w dowolnym czasie wycofać,
 • Prawo do przenoszenia danych – możecie się Państwo od nas domagać, przekazania Państwa danych do innego podmiotu oraz uzyskać ich kopie.

 

Informujemy również że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z któregoś z powyższych praw prosimy o informację elektroniczną na adres iod_aluprof@grupakety.com lub pisemną na adres 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wykorzystywaniem przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: Panem Michałem Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com

 

 

Gdzie kupić?